Shareholders' Activities

Plant Visit 2018

IRPC 2018 Plant Visit Activity

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลบริษัทฯแก่ผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ ความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ และแผนยุทธศาสตร์ GDP จากคณะผู้บริหารฯ รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยภายในงานยังมีการมอบถังขยะพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบเม็ดพลาสติกของโรงงาน IRPC จำนวน 300 ใบ ขนาดความจุ 120 ให้กับชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี ในจังหวัดระยอง 5 แห่ง ที่จะเป็นแนวร่วมเครือข่ายร่วมกันรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่ โดยเฉพาะการหยุดทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ โดยมีชุมชนระยองที่ยินดีเป็นต้นแบบและมุ่งมั่นช่วยกันผลักดันให้ขยายผลออกไปสู่สังคมวงกว้างรวม 5 ชุมชน ประกอบด้วย เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเชิงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาตาขวัญ สอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ดูแลรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม ได้ด้วยความผาสุข