Shareholders' Activities

Plant Visit 2017

IRPC 2017 Plant Visit Activity

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลบริษัทฯแก่ผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯจากคณะผู้บริหารฯ รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นย้ำและเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชนในจังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นผู้นำในการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ โดยนักเรียนโรงเรียนรอบเขตประกอบการ IRPC จำนวน 15 โรงเรียนจาก 5 ตำบล ได้แก่ โรงเรียนวัดตะพงนอก โรงเรียนวัดยายดา โรงเรียนวัดช้างช่นศิริราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านเนินเสาธง โรงเรียนวัดบ้านดอน โรงเรียนบ้านหนองจอก โรงเรียนวัดเกาะกลอย โรงเรียนวัดปลวกเกตุ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง โรงเรียนเกราทอง โรงเรียนวัดนาตาขวัญ โรงเรียนบ้านชะวึก โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน โรงเรียนวัดน้ำคอน และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง